Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U hebt wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

 

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken? De cliënt-ondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren. Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg nodig is).

 

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

 

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.

 

  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past.

 

  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).

 

  • Het zorg of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.

 

  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat geldt voor volwassenen en voor kinderen/jongeren.

 

Cliëntondersteuning vanuit de Wmo inclusief Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals:

  • Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving)
  • Jeugd en gezin
  • Wonen
  • Onderwijs
  • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Cliëntondersteuning voor jeugd valt onder de Wmo.

 

Wie biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente?

Per gemeente verschilt het wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij de gemeente waarin u zelf woont.

 

Cliëntondersteuning vanuit de Wlz

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliënt-ondersteuner. Hij of zij kan u helpen met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

 

Klik hier voor de contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners.