Kwaliteit en veiligheid bij De Twentse Zorgcentra:

Binnen De Twentse Zorgcentra is het onze missie om onze cliënten samen, dichtbij en deskundig te ondersteunen. We willen deze ondersteuning bieden in een veilige omgeving waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen. De kwaliteit van de zorg en ondersteuning die we leveren en de veiligheid van de cliënt staan hierin centraal. Maar wat is kwaliteit? En wat verstaan we onder veiligheid? Het zijn vragen die vrijwel altijd leiden tot een goed en energiek gesprek. Binnen De Twentse Zorgcentra werken we op verschillende manieren aan de kwaliteit van zorg en veiligheid van onze cliënten:

 

Goed leven voor de cliënt

Binnen De Twentse Zorgcentra staat het leven van de cliënt centraal. We voeren samen het ‘goede gesprek’ om het leven van de cliënt vorm te geven. Cliënten bepalen zelf de inhoud van het gesprek. Op basis van een open dialoog worden de wensen en behoeften van de cliënt in kaart gebracht, waarbij het dagelijks leven centraal staat. We noemen dit: ‘Mijn Leven’. Dit vormt de basis van ons werk. Soms kunnen mensen met een verstandelijke beperking of met dementie niet zelf inschatten wat goed voor hen is. Wij helpen hen dan bij die keuzes, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid en kwaliteit van leven. Het kan betekenen dat de vrijheid van cliënten hierdoor wordt beperkt. Wij moeten daar zorgvuldig mee omgaan en er alleen voor kiezen als echt het niet anders kan. Het inzetten van zorg die iemand echt niet wil noemen we onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt dat we binnen De Twentse Zorgcentra hanteren is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, ‘tenzij…’. Om onze zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van de cliënt, meten we wat de cliënt van onze zorg vindt door cliëntervaringsonderzoeken af te nemen. Ervaringen van cliënten geven ons namelijk waardevolle informatie om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor de cliënt te verhogen.

 

Als team reflecteren op goede zorg
Elk team binnen De Twentse Zorgcentra werkt aan haar ontwikkeling met behulp van het Teamplan. Dit is de plek waarin teams hun doelen verwoorden, toelichten, evalueren en eventuele verbeterpunten formuleren en vastleggen. Twee keer per jaar is het teamplan onderwerp van gesprek: wat gaat er goed? Wat kan beter? En waar is hulp nodig? Om goede zorg te kunnen (blijven) bieden is het belangrijk dat individuele medewerkers en teams reflecteren op de kwaliteit van zorg. Om deze reflectie goed vorm te geven binnen De Twentse Zorgcentra is er een instrument ontwikkeld: ‘Reflectie op goede zorg’. Ieder team reflecteert jaarlijks op de kwaliteit van zorg die zij bieden en legt de verbeteracties vast in het teamplan.

 

Als er iets mis gaat bij het bieden van goede zorg
Soms gaan er dingen mis in de zorg. Er is bijvoorbeeld iets onverwachts gebeurd, er is niet volgens de afspraak gewerkt, of tijdens het bieden van zorg is er een vergissing of fout gemaakt. Incidenten in de zorg kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Wel willen we graag samen van incidenten leren. Zo hopen we in de toekomst betere en veiligere zorg te kunnen bieden. Dit begint met het melden van incidenten die in de zorg plaatsvinden. Hiervoor gebruiken we vanaf het voorjaar een nieuw digitaal systeem. Binnen teams worden incidenten geëvalueerd. Wat we beter kunnen doen in de zorg van de cliënt schrijven we op in MijnLeven. De dingen die we kunnen verbeteren als team schrijven we op in het Teamplan. Als organisatie doen we onderzoek naar ernstige incidenten of calamiteiten, zodat we hiervan kunnen leren. We schrijven de verbeteracties die hier uit voort komen op in een verbeterregister. Managers en raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verbeteracties.

 

Documenten over goede en veilige zorg
Via het kwaliteitshandboek biedt De Twentse Zorgcentra alle belangrijke afspraken en kaders aan om te kunnen voldoen aan de missie en visie van de organisatie. Zo zijn er in het handboek allerlei processen, protocollen en beleidsstukken te vinden die medewerkers kunnen ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen rondom hygiëne- en infectiepreventie, het medicatiebeleid en het proces rondom het melden van incidenten.

 

Kwaliteit bewaken
Sinds 2017 werken we met het kwaliteitskader dat is vastgesteld door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit document beschrijft de kaders die binnen de gehandicaptenzorg gebruikt dienen te worden om te komen tot goede en veilige zorg. Als organisatie willen we voldoen aan de eisen uit dit kader. We schrijven jaarlijks een kwaliteitsrapport, waarin we opschrijven hoe we werken aan kwaliteit en veiligheid voor onze cliënten met behulp van dit kwaliteitskader. Het kwaliteitsrapport geeft antwoord op de vragen: wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de prioriteiten om te verbeteren. Daarnaast laat het zien hoe deze antwoorden tot stand zijn gekomen. Het kwaliteitsrapport wordt jaarlijks in juni gepubliceerd en is te vinden op intranet en de website van De Twentse Zorgcentra.