HarriŽt maakt prachtige kunst bij Artdesch

Indicatie

Toegang tot zorg vanuit de Twentse Zorgcentra

Om gebruik te kunnen maken van het zorgaanbod en/of diensten van De Twentse Zorgcentra is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig of een beschikking vanuit de gemeente (Jeugdwet-Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)). In een indicatie of beschikking staat beschreven of u ondersteuning nodig heeft en hoeveel ondersteuning.

 

De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De (WLZ) is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben vanwege:

 • een somatische aandoening of beperking;
 • een psychogeriatrische aandoening of beperking;
 • een verstandelijke handicap;
 • een lichamelijke handicap;
 • een zintuiglijke handicap:
  • een visuele handicap, of
  • een auditief-communicatieve handicap, of
  • een (zeer) ernstig spraakstoornis of taalstoornis

Zie voor meer informatie 'Beleidsregels indicatiestelling WLZ 2018'.

 

Als u in aanmerking denkt te komen voor WLZ-zorg, moet hiervoor een aanvraag ingediend worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt in een indicatiebesluit of iemand toegang heeft tot de WLZ. In deze indicatie geeft het CIZ het zorgprofiel aan waarop de verzekerde is aangewezen. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. Tegen het indicatiebesluit staat bezwaar en beroep open. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ.

 

WMO en Jeugdwet

Hebt u ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen en meedoen in de samenleving? Dan kunt u in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Kinderen en jongeren tot 18 jaar ontvangen de ondersteuning die zij nodig hebben via de Jeugdwet. Uw gemeente bepaalt op hoeveel en welke ondersteuning u recht hebt en geeft daarvoor een beschikking af. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met de gemeente waar u ingeschreven staat.

 

Het CliëntServiceBureau van De Twentse Zorgcentra kan u meer informatie geven over de WLZ, Jeugdwet en WMO. Wilt u gebruik maken van de dienstverlening van De Twentse Zorgcentra, maar hebt u nog geen indicatie? Dan helpen wij u graag om deze aan te vragen.

Het CliëntServiceBureau is op werkdagen te bereiken via 088 430 4444 of 088 430 4440.

 

U kunt ook een mail sturen naar ClientServiceBureau@detwentsezorgcentra.nl. Het is ook mogelijk uw vraag schriftelijk in te dienen op het volgende postadres:

De Twentse Zorgcentra, t.a.v. het CliëntServiceBureau

Postbus 2112

7500 CC ENSCHEDE

vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444