Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Medewerkers die invloed op hun werk ervaren zijn beter in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van de cliënt en aan het functioneren van de organisatie. Daarom vindt de Ondernemingsraad het belangrijk dat medewerkers ruimte krijgen om het eigen werk te organiseren. Zij nemen daarbij zelf beslissingen op basis van hun eigen professionele verantwoordelijkheid en participeren vroegtijdig. Dat wil zeggen dat zij meedoen in het ontwikkelen van groeps- en organisatiebeleid en initiatieven nemen door voorstellen aan te dragen.

 

De huidige medezeggenschapsstructuur, waarin medezeggenschap op verschillende niveaus wordt vormgegeven, ondersteunt bovengenoemde visie.

 

  • Werkoverleg

Invloed op je eigen werk begint met het vervullen van een actieve rol in het werkoverleg met je eigen team.

 

  • MZ-groep (medezeggenschapsgroep)

De OR is ervan overtuigd dat de kwaliteit van plannen beter wordt als de mensen die ermee moeten werken erover hebben kunnen meepraten en maakt daarom sinds 2013 gebruik van MZ-groepen. Dit zijn tijdelijke werkgroepen die op basis van een vooraf geformuleerde opdracht een beleidsvoorstellen uitwerken rondom een bepaald thema. De MZ-groep wordt samengesteld uit medewerkers met specifieke deskundigheid en/of interesse in het onderwerp.

 

  • Ondernemingsraad

Op centraal niveau krijgt medezeggenschap vorm via de Ondernemingsraad die bestaat uit 15 gekozen leden. Zij overleggen met de bestuurder over organisatiebrede vraagstukken. De Ondernemingsraad streeft daarbij naar een verantwoord evenwicht tussen de belangen van medewerkers, cliënten en de organisatie.

 

  • Contact met de achterban

Om verbindingen te realiseren tussen Ondernemingsraad-leden en medewerkers en tussen medewerkers onderling, werkt de Ondernemingsraad met netwerkgroepen. Ieder Ondernemingsraadlid onderhoudt een netwerkje van medewerkers verspreid uit de organisatie dat twee keer per jaar bij elkaar komt en daarnaast zo nodig telefonisch of per mail afstemt. Dat biedt de Ondernemingsraad gelegenheid om te horen wat er leeft onder medewerkers of te peilen hoe er over een bepaald thema wordt gedacht. Ook brengt de Ondernemingsraad periodiek nieuwsbrieven uit en worden alle verslagen van overlegvergaderingen en de adviezen openbaar gemaakt.

 

Waar vind je de OR?

De Ondernemingsraad heeft een kantoor in de Veldmaat op de Losserhof. Heb je vragen of zijn er knelpunten waar je met de Ondernemingsraad over wilt praten? Loop dan gerust binnen of neem contact op met Carla van den Broek, ambtelijk secretaris, via ondernemingsraad@detwentsezorgcentra.nl of telefoonnummer 088 430 4005.