Handicap Experience

Kijken door de ogen van een ander – met een open blik en zonder vooroordelen – levert andere inzichten op. 'Meervoudig kijken’ plaatst situaties in een ander perspectief. Het levert begrip op voor de ander.

 

Goede dienstverlening staat of valt met de kwaliteit van de onderlinge relatie; alleen dan kunnen methodieken ondersteunend werken. In de zorgverlening voor mensen met een beperking is het een voorwaarde om te blijven kijken, een goede balans te zoeken en zodoende de cliënt op de juiste manier te benaderen.

 

Het project

Vijf organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Amerpoort, Cordaan, Oro, Siza en De Twentse Zorgcentra) werken samen binnen de ‘Handicap Experience’. Op 25 juni 2014 werd dit officieel een feit met het ondertekenen van een overeenkomst. De ‘Handicap Experience’ is een driejarig project, waarbinnen samen leren centraal staat. Zowel van elkaar, als van cliënten, verwanten en overige mensen rondom de cliënt.

 

Het doel

Het uiteindelijke doel van de ‘Handicap Experience’ is om dienstverlening te bieden die niet uitgaat van de handicap van de cliënt, maar van de mens met individuele mogelijkheden.

Om dit doel te bereiken zijn er drie subdoelen gedefinieerd:

  1. Versterken van bewustzijn van medewerkers door hen, en mensen in de omgeving, toe te rusten om vanuit verschillende perspectieven naar de beleving van cliënten te kijken.
  2. Vergroten van inzicht in de aspecten die belangrijk zijn voor de relatie met de cliënt, gericht op ondersteuning van kwaliteit van leven.
  3. Faciliteren van een gezamenlijke leerbeweging; leren van en met cliënten en hun verwanten én van elkaar als samenwerkingspartners.

 

De werkwijze

De vijf partijen trekken samen op om kennis te delen en van elkaar en elkaars netwerk (cliënten, verwanten, medewerkers en overige betrokkenen) te leren. Dit gebeurt onder andere via dialoogsessies en andere bijeenkomsten. Daardoor willen de partijen komen tot meer inzicht in de aspecten die van belang zijn voor de relatie, gericht op ondersteuning van kwaliteit van leven. Het is hierbij niet de bedoeling om nieuwe kennis aan te dragen, maar om van het al aanwezige vakmanschap bewust te worden.

 

De beoogde resultaten

De ‘Handicap Experience’ wil de volgende concrete producten opleveren:

  • een film met de naam Handicap Experience
  • leeromgevingen (bijv. e-learning materiaal)

Deze producten zullen de kijker of gebruiker in staat stellen zich te verplaatsen in de belevingswereld van mensen met een beperking om daardoor meer begrip te krijgen.

 

Verder hoopt de ‘Handicap Experience’ op de volgende indirecte resultaten:

  • inzicht in nationale en internationale effectieve interventies, van practice based tot en met evidence based;
  • een blijvende dialoog en leerbeweging tussen cliënten en medewerkers;
  • verkleining van het gat tussen de wetenschap en de praktijk.

 

Professionele ondersteuning

Prof. mr. dr. Anne-Mei The, antropologe en bijzonder hoogleraar in de langdurige zorg van de Universiteit van Amsterdam (UvA), ondersteunt het project.