Familievereniging De LosserHof & De ColckHof

Zoals de naam al zegt, is onze vereniging een vereniging van familieleden. Familieleden van bewoners en cliënten van De LosserHof en De ColckHof.
Naast onze vereniging is er een zustervereniging voor de bewoners en cliënten van ’t Bouwhuis in Enschede.


Wat doet de familievereniging?

Onze officiële doelstelling is: het bevorderen van het welzijn en de belangen van onze leden met betrekking tot hun (familie)relatie bij De Twentse Zorgcentra.

Als familievereniging bieden wij voor onze leden een platform voor onderling contact, voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en voor onderlinge hulp. Wij organiseren gezellige en interessante familie-ontmoetingsdagen en houden voorlichtingsbijeenkomsten over allerlei onderwerpen die voor de familie van belang zijn. Dit kan gaan over zorginhoudelijke onderwerpen zoals de ervaringen met STERK, maar ook over thema's waar de families van cliënten mee te maken krijgen zoals erfrecht, de WMO, en het wettelijk vertegenwoordigerschap. Wij hopen met onze activiteiten de collectiviteit en de solidariteit tussen de families te versterken.
Onze activiteiten staan over het algemeen alleen open voor leden van de vereniging.

We werken nauw samen met onze zustervereniging van ´t Bouwhuis. We wisselen ideeën over activiteiten uit en zoeken waar mogelijk afstemming over zaken zoals logo, aanmeldprocedures, contributies, etc.
Wij hebben sinds enige tijd een gezamenlijke Facebookpagina die we willen ontwikkelen tot een plek waarop u nieuwtjes kunt vinden en in een besloten ledengroep met elkaar kunt spreken en ervaringen kunt uitwisselen.
Wij onderhouden nauw contact met de medezeggenschapsorganen van De Twentse Zorgcentra, zoals met de Regionale Cliëntenraden en met de Centrale Cliëntenraad.
Wij werken samen met de steunstichtingen van De Twentse Zorgcentra (Stichting Fonds en Stichting Welzijn). Ook onderhouden wij contact met het landelijke belangennetwerk KansPlus.

 

Geschiedenis

Onze familievereniging bestaat al sinds 1978. De vereniging werd toen opgericht door ouders en verwanten van de bewoners van De LosserHof. Toen in 1998 De ColckHof in Almelo van start ging, en veel bewoners van Losser naar Almelo verhuisden, is de familievereniging ook familievereniging gebleven voor de regio Almelo.
In de eerste twintig jaar van het bestaan was de familievereniging ook de brug voor het overleg van de familie met de instelling en omgekeerd. In 1996 werd de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. Sindsdien is wettelijk geregeld dat cliënten (en hun vertegenwoordigers) medezeggenschap hebben over het beleid dat de instelling voert. De nieuwe wet resulteerde erin dat op De LosserHof het bestuur van de Familievereniging tevens werd geïnstalleerd als Regionale Cliëntenraad (RCR).
Vele jaren hebben de RCR en het bestuur van de Familievereniging samen vergaderd. Om meer aandacht te kunnen geven aan de eigen doelstellingen van de familievereniging hebben wij sinds najaar 2012 de vergaderingen gesplitst. Vanaf dat moment is er ook een eigen bestuur. Wel dragen wij er zorg voor dat nog steeds een deel van het bestuur ook lid is van de RCR, zodat wij ook op deze manier contact houden met wat er leeft in onze achterban.

 

Algemene ledenvergadering

De familievereniging heeft een bestuur dat is benoemd door de leden. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Dit is een meer formele vergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de activiteiten en het financiële beleid van het afgelopen jaar.

In 2016 heeft de algemene ledenvergadering nieuwe statuten voor de vereniging vastgesteld. Vaak wordt de algemene ledenvergadering gecombineerd met een deel over een inhoudelijk onderwerp.


Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit zes personen: Annelies ter Huurne (voorzitter), Frank Wegdam, Rein van der Burg (penningmeester), Sandra Scheggetman (secretaris), Johan Biemans en Louis Weenink.

 

Lid worden van de familievereniging?

Wilt u lid worden van de familievereniging? Op deze websitepagina vindt u het aanmeldingsformulier.

Bij een lidmaatschap zijn medehuisgenoten ook welkom bij activiteiten van de familievereniging. Alleen als zij op de algemene ledenvergadering elk een eigen stemrecht willen hebben, is het nodig dat elk gezinslid apart lid wordt. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie bedraagt momenteel 18 euro per lid.
Om kosten voor de vereniging en tijd voor de bestuursleden te besparen stimuleren wij dat leden de contributie betalen via automatische incasso. Om dezelfde reden willen wij waar mogelijk in de toekomst vaker de mail inzetten voor de communicatie met de leden.
 

Zelf actief worden binnen de familievereniging?

Net als alle verenigingen kan ook de familievereniging niet zonder actieve leden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van onze leden inmiddels op leeftijd zijn. Wil de familievereniging ook in de toekomst haar rol kunnen blijven vervullen dan is nieuwe aanwas van actieve leden nodig.
Dus meldt u zich als u ideeën hebt en gemotiveerd bent om u op de een of andere wijze in te zetten voor onze vereniging. Wij bekijken heel graag met u wat de mogelijkheden zijn.
 

Contact

Sandra Scheggetman
Secretaris Familievereniging De LosserHof & De ColckHof

Beatrixstraat 58, 7482 CX Haaksbergen,
053-2300528 (na zeven uur) of 06-47907060

fvlhch@hotmail.com