Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad januari 2018
Nieuws

Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad januari 2018

23 januari 2018  |  deel dit bericht

In de eerste Nieuwsbrief van 2018 willen wij graag met u kort terugblikken op het jaar 2017. Het afgelopen jaar was voor De Twentse Zorgcentra en voor de medezeggenschap een bewogen jaar. De ontwikkeling van de financiële situatie in de eerste helft en het vertrek van de bestuurder waren aanleiding voor diverse gesprekken met verschillende partijen. 2017 was ook een productief jaar voor de Centrale Cliëntenraad. Zo heeft de raad o.a. geadviseerd over de integrale brandveiligheid, het privacybeleid en de medicatiegunning. Met name over de integrale brandveiligheid zijn de nodige gesprekken gevoerd alvorens er positief door de CCR is geadviseerd.

 

Aan het einde van het jaar is door de bestuurder advies gevraagd over de hoogte en mogelijke differentiatie van de waskosten. Afgesproken is dat de CCR met de achterban, waaronder cliënten en cliëntvertegenwoordigers, in gesprek gaat alvorens advies uit te brengen over dit onderwerp. Verder is er eind 2017 door de CCR, samen met de OR, advies uitgebracht over nieuwe statuten van De Twentse Zorgcentra. Alvorens de raad dit advies heeft uitgebracht zijn de leden van de Regionale Cliëntenraden en de Klankbordgroep geraadpleegd over dit onderwerp. Het uiteindelijke advies aan de bestuurder was negatief tenzij er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De bestuurder geeft in zijn reactie op het advies aan dat hij, kort gezegd, het advies niet overneemt. De CCR zal deze reactie in zijn eerstkomende vergadering bespreken.

 

Tot slot heeft de CCR de Raad van Toezicht geadviseerd over de samenstelling en de profielschets van de aan te stellen Raad van Bestuur. Ook hiervoor heeft de CCR de Regionale Cliëntenraden en de Klankbordgroep geraadpleegd. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de cliëntenraden de voorkeur geven aan een tweehoofdige Raad van Bestuur om de continuïteit en stabiliteit van de organisatie te waarborgen.

 

Bovenstaande is slechts een greep uit de onderwerpen die in de vergaderingen van de cliëntenraad ter tafel zijn geweest. Mocht u geïnteresseerd zijn om eens mee te praten over een onderwerp, neemt u dan contact op met Dianne Baan, ambtelijk secretaris cliëntenraden, tel. 088 430 4004 of per mail: dianne.baan@detwentsezorgcentra.nl

 

Namens de CCR

Jacob Pol, Voorzitter

meer nieuws

 
8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018


6 december 2017