Aanstelling bestuurder
Nieuws

Aanstelling bestuurder

01 september 2017  |  deel dit bericht

Voor, tijdens en na de aanstelling van Anton Maas als bestuurder heeft de Centrale Cliëntenraad (CCR) regelmatig vragen gekregen over de rol die de CCR gespeeld heeft in dit proces en waarom er tijdens dit proces niet gecommuniceerd is met de achterban. Dit laatste heeft de CCR, na zorgvuldig beraad, niet gedaan. De voornaamste reden hiervoor is gelegen in het feit dat dit niet in het belang was van de cliënten, de organisatie en de bestuurder Harry Finkenflügel.

 

Nu er inmiddels meer duidelijkheid is ontstaan over de ontwikkelingen voelt de CCR zich vrij om ook in hoofdlijnen verantwoording af te leggen richting jullie als cliëntvertegenwoordigers en inzicht te geven in het gelopen proces.


Op 23 mei jl. heeft de Ondernemingsraad (OR) het initiatief genomen tot een zeer indringend gesprek met bestuurder (Harry Finkenflügel) en Raad van Toezicht (RvT) over punten van kritiek en zorgen die de OR heeft over de organisatie. De door de OR geuite zorgen worden door de CCR gedeeld en zijn ook regelmatig door de CCR geuit. Dit gesprek heeft een versnellend effect gehad op het besluitvormingsproces binnen de RvT. De RvT heeft de OR/CCR en andere betrokkenen daarbij verzocht zeer behoedzaam om te gaan met communicatie over dit proces naar de rest van de organisatie.

 

De CCR heeft zich achter dit verzoek geschaard omdat er sprake was van een delicate kwestie en zowel de belangen van Harry Finkenflügel als van de organisatie mogelijk beschadigd konden worden. De CCR heeft echter wel een genuanceerde mening over de voorgenomen besluiten en heeft in het advies dan ook aangegeven dat, gezien de ontstane situatie, de CCR in het belang van de organisatie begrip kan opbrengen voor het door de RvT genomen besluit.


Inmiddels is Anton Maas al weer enige tijd werkzaam en zijn door de regiomanagers per regio plannen gemaakt die moeten leiden tot een meer samenhangend beeld, van waaruit kan worden gewerkt aan het opbouwen en verder vorm geven van de organisatie. De CCR houdt hierbij stevig vinger aan de pols en zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.


Namens de CCR,
Jacob Pol
Voorzitter

meer nieuws

 
28 september 2017